ردیفنام غذای آمادهوزن هر بستهنوع بسته بندیقیمت مصرف کننده (تومان)
1پاستا نیمه آماده با طعم پنیر پیتزا180 گرمسلفونی12400
2پاستا نیمه آماده با طعم دود180 گرمسلفونی12400
3سوپ جو نیمه آماده 70 گرمسلفونی7490
4سوپ ورمیشل نیمه آماده70 گرمسلفونی7490
5سوپ مرغ نیمه آماده70 گرمسلفونی8260