ردیفنام غذای آمادهوزن هر بستهنوع بسته بندیقیمت مصرف کننده (تومان)
1پاستا نیمه آماده با طعم پنیر پیتزا180 گرمسلفونی
2پاستا نیمه آماده با طعم دود180 گرمسلفونی
3سوپ جو نیمه آماده 70 گرمسلفونی
4سوپ ورمیشل نیمه آماده70 گرمسلفونی
5سوپ مرغ نیمه آماده70 گرمسلفونی