ردیفنام سبزی خشکوزن هر بستهنوع بسته بندیقیمت مصرف کننده (تومان)
1نعنا100 گرمسلفونی
2شوید100 گرمسلفونی
3پلو100 گرمسلفونی
4گشنیز100 گرمسلفونی
5قورمه100 گرمسلفونی
6کوکو100 گرمسلفونی
7شنبلیله100 گرمسلفونی
8جعفری100 گرمسلفونی
9ریحان100 گرمسلفونی
10ترخون100 گرمسلفونی
11پیازخشک100 گرمسلفونی