ردیفنام سبزی خشکوزن هر بستهنوع بسته بندیقیمت مصرف کننده (تومان)
1نعنا100 گرمسلفونی22000
2شوید100 گرمسلفونی19200
3پلو100 گرمسلفونی17900
4گشنیز100 گرمسلفونی19200
5قورمه100 گرمسلفونی17900
6کوکو100 گرمسلفونی17900
7شنبلیله100 گرمسلفونی20600
8جعفری100 گرمسلفونی17900
9ریحان100 گرمسلفونیناموجود
10ترخون100 گرمسلفونیناموجود
11پیازخشک100 گرمسلفونیناموجود